چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات,شیمی در عصر جدید ,همگامی شیمی با عصر جدید,يادگيري مبتني بر ICT,استفاده از CD هاي آموزشي در تدريسفهرست مطالب چكيده مقدمه توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله گردآوري اطلاعات (شواهد1) گردآوري اطلاعات (شواهد1)، مرحله اول تجزيه و تحليل نتايج، مرحله اول اجراي راه حل، مرحله اول گرد آوري اطلاعات (شواهد2)، مرحله اول تجزيه و تحليل نتايج، مرحله اول گردآوري اط...